JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2014./2015. PEDAGOŠKU GODINU

Na temelju članka 23a. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2014./2015. PEDAGOŠKU GODINU

DJEČJI VRTIĆ – predškola