Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ od 16. listopada 2014. godine, Zaklada „Hrvatska za djecu“ raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015.

I.

Zaklada „Hrvatska za djecu” raspisuje javni natječaj za dodjelu 500 stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2014./2015. (u daljnjem tekstu: javni natječaj).
Mjesečni iznos učeničke stipendije iznosi 700,00 kuna.

II.

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju učenici/ce koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj u trajanju od 3 godine do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
– da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva svih članova/ica obitelji i djeteta iz te obitelji ne prelazi iznos od 80% proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu (dalje: proračunska osnovica) i da prosječni mjesečni prihod po članu/ici zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini, prije podnošenja prijave na javni natječaj ne prelazi iznos od 80% proračunske osnovice,
– da nisu korisnici neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja.

Proračunska osnovica za 2014. godinu iznosi 3.326,00 kuna, a 80% proračunske osnovice iznosi 2.660,80 kuna.

III.

Pravo na stipendiju tijekom srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti učenik/ica koji/a udovoljava sljedećim posebnim uvjetima:
– da je redoviti/a učenik/ica na srednjoškolskom obrazovanju, u skladu s posebnim propisima te redovito i uredno ispunjava svoje obveze,
– da savladava školsko gradivo bez ponavljanja godine,
– ako je učenik/ica prvog razreda srednjoškolskog obrazovanja završio/la posljednji razred osnovne škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,50,
– da mu/joj je prosjek ocjena u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju najmanje 3,00.

IV.

Pravo na stipendiju imaju kandidati/kinje koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare potrebni broj bodova.
Kriteriji za dodjelu stipendija su:
– prosječan opći uspjeh u dosadašnjem školovanju,
– socijalni status,
– mjesto prebivališta,
– osvojene nagrade na državnim natjecanjima iz znanja.

Dodatni kriterij za dodjelu stipendija je utvrđen status težeg invaliditeta kandidata/kinje prema posebnim propisima ili/i težeg invaliditeta roditelja kandidata/kinje.

V.

Uz prijavu za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti:

– ispunjeni obrazac Zaklade „Hrvatska za djecu“ za prijavu na natječaj,
– domovnicu,
– dokaz o prebivalištu dužem od tri godine u Republici Hrvatskoj (napomena: računa se unazad od dana podnošenja prijave na natječaj),
– svjedodžbu iz posljednjeg razreda osnovnoškolskog obrazovanja (za učenike/ice 1. razreda srednjoškolskog obrazovanja), odnosno svjedodžbu/svjedodžbe iz svih razreda srednjoškolskog obrazovanja (za učenike/ice od 2. do 4. razreda srednjoškolskog obrazovanja),
– izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o sastavu kućanstva sa imenom, prezimenom, JMBG-om, srodstvom prema davatelju izjave za svakog člana kućanstva te koju vrstu prihoda ostvaruje svaki član kućanstva,
– izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da nije korisnik/ica neke druge stipendije ili novčane potpore u svrhu školovanja,
– potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove kućanstva starije od 15 godina za prethodnu godinu,
– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za članove kućanstva koji su umirovljenici,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti u tijeku prethodne kalendarske godine za članove kućanstva koji su ostvarili prihod temeljem ove naknade,
– potvrdu o visini naknade mirovine ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini za svakog člana kućanstva koji ostvaruje naknadu mirovine,
– potvrde poslodavaca o visini plaće, naknadi plaće i drugog dohotka (za obrtnike i druge samostalne djelatnosti pregled prihoda i rashoda) za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog zaposlenog člana kućanstva i člana kućanstva koji je ostvario drugi dohodak (ugovor o djelu i slično),
– potvrda o visini drugih prihoda koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji je ostvario drugi prihod (prihod od dividende i slično),

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine (s zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), ostvarene za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji ostvaruje mirovinu,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o visini isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj za svakog člana kućanstva koji je ostvario prihod temeljem ove naknade,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o visini isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora za članove zajedničkog kućanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade plaće za bolovanje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te rodiljnih i roditeljskih potpora za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj,
– potvrdu o visini naknade mirovine za zadnja tri mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini prije podnošenja prijave na natječaj ostvarene za svakog člana kućanstva koji ostvaruje naknadu mirovine,
– ako je radno sposobni član kućanstva nezaposlen, dokaz iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
– ako je obitelj kandidata/kinje ili pojedini član kućanstva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi, pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o utvrđivanju navedenog prava iz socijalne skrbi;
– ako je kandidat/kinja ili roditelj kandidata/kinje osoba s težim invaliditetom, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta,
– ako je kandidat/kinja bez jednog ili oba roditelja, izvadak iz matice rođenih za kandidata/kinju i izvadak iz matice umrlih za roditelja,
– diploma odnosno priznanje sa državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske godine, ukoliko kandidat/kinja iste posjeduje.
Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

VI.

Prijave na javni natječaj podnose se do zaključno 14. studenoga 2014. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Zaklada „Hrvatska za djecu“, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb (sa naznakom- natječaj za stipendiranje učenika).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave i neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave na natječaj za maloljetne učenike/ice podnose te sve potrebne izjave i podatke daju njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici.
Rezultati javnog natječaja bit će objavljeni na internet stranici Ministarstva socijalne politike i mladih (ikona: Zaklada „Hrvatska za djecu“) te na internet stranici Zaklade „Hrvatska za djecu“.

VII.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima/ama za školsku godinu 2014./2015., a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, za razdoblje od rujna do lipnja. Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, prava i obveze korisnika stipendije i Zaklade „Hrvatska za djecu“, utvrdit će se posebnim Ugovorom. (www.mspm.hr)

 

PRIJAVA-ZA-DODJELU-UČENIČKE-STIPENDIJE