Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjet mladih Općine Suhopolje

31. srpnja 2014. godine održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje, na kojoj je između ostalih odluka donesena i Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjet mladih Općine Suhopolje, koje je savjetodavno tijelo Općine Suhopolje te kao takvo promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Savjet mladih ima sedam (7) članova i bira se na tri (3) godine, a članovi mogu biti mladi s prebivalištem ili boravištem na području Općine Suhopolje, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike, ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 20 mladih. Također, ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Kandidatura za člana i zamjenika člana daje se na propisanom obrascu koji se nalazi u privitku, a uz koji je potrebno priložiti dokumente koji su navedeni u Javnom pozivu. Takve kandidature podnose se Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Suhopolje u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, a zadnji dan dostave prijedloga je 21. kolovoz 2014. godine.