Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave kamena tucanika

Temeljem članka 5. Naputka o provedbi postupka bagatelne nabave u Općini Suhopolje, dana 22. travnja 2014. godine daje se

O B A V I J E S T

O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE: DOBAVA KAMENA TUCANIKA KAMENA TUCANIKA ZA POTREBE OPĆINE SUHOPOLJE

Temeljem članka 3. Naputka načelnika KLASA: 406-01/14-10/1, URBROJ: 2189/05-02/14-14-1 od 13. siječnja 2014. godine, Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku bagatelne nabave KLASA: 340-03/14-30/8,URBROJ: 2189/05-02/14-14-1 od 10. travnja 2014. godine, ovlašteni predstavnici su 11. travnja 2014. godine objavili Poziv na prikupljanje ponuda.
U postupku prikupljanja ponuda zaprimljene su tri (3) ponude.
Ponuda ponuditelja: INTER-PROMET d.o.o., Kamenolom Batinjska Rijeka, Sirač, OIB: 74451385509 je zadovoljila uvjete iz dokumentacije- uputa za prikupljanje ponuda, s ukupnom cijenom od 103.500,00 kn (bez PDV-a), 129.375,00 kn (s PDV-om) za dobavu kamena tucanika za potrebe Općine Suhopolje.

KLASA: 340-03/14-30/8
URBROJ: 2189/05-02/14-14-7
Suhopolje, 22.04.2014.

Ovlašteni predstavnici