Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2024. godinu

ICV

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15, 37/21) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje (KLASA: 230-01/23-01/4; URBROJ: 2189-05-11/08-23-1) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2024. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području kulture (KLASA: 230-01/24-01/3, URBROJ: 2189-5-11/01-24-1, od 09. siječnja 2024. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, dana 10. siječnja 2024. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2024. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2024.god

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja kultura

Obrazac Izjave o partnerstvu kultura

Obrazac opisa programa ili projekta kulture

Obrazac proračuna kulture

Obrazac životopisa kulture

Uputa-za-prijavitelje-kultura

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac revidiranog proračuna

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta