Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2021. godinu

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 5a/15, 3/16 i 1/20) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2021. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području sporta KLASA:230-01/21-01/1 , URBROJ 2189/05-02/24-21-2, od 15. veljače 2021. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, dana 15. veljače 2021. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta  za 2021. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa

Uputa za prijavitelje

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac-Ugovora-o-financiranju-programa-ili-projekta

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-opisnog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta