Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 5a/15 i 3/16 i 1/20) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2021. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području ostalih društvenih djelatnosti KLASA:230-01/21-01/3 , URBROJ 2189/05-02/14-21-2, od 15. veljače 2021. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, dana 15. veljače 2021. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac-Izjave-o-partnerstvu

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

Obrazac-proračuna-programa-ili-projekta

Obrazac-životopisa-voditelja-programa-ili-projeta

Uputa-za-prijavitelje-ostale-društvene-djelatnosti

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac-Ugovora-o-financiranju-programa-ili-projekta

Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac-financijskog-izvještaja-provedbe-programa-ili-projekta

Obrazac-opisa-programa-ili-projekta