32. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje 22. veljače u 16,30 sati

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 22. veljače 2021. godine (­­­­­­­­­­­­­ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 2. Razmatranje i donošenje Statuta Općine Suhopolje
 3. Razmatranje i donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika, vijećnika Općinskog vijeća Općine Suhopolje i njegovih radnih tijela te predsjednicima Vijeća mjesnih odbora
 5. Razmatranje i usvajanje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2021. godinu
 6. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Suhopolje za 2021. godinu
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i korištenju sredstava komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti
 8. Razmatranje i utvrđivanje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Suhopolje
 9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Suhopolje u 2020. godini
 10. Razmatranje i donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Suhopolje u 2021. godini
 11. Razmatranje i donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije do kojeg iznosa općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom u 2021. godini