31. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje 22. prosinca u 17 sati

Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13, 2/18 i 2/20) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) sazivam 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 22. prosinac 2020. godine (­­­­­­­­­­­­­utorak) s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
 2. Razmatranje i usvajanje IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2020. godinu, i to kako slijedi:
  1. IV. Izmjena Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  2. IV. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  3. III. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2020. godinu
  4. I. Izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
  5. I. Izmjena Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području općine Suhopolje za 2020. godinu
  6. I. Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2020. godinu
 3. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Suhopolje za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu te kako slijedi:
  1. Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
  3. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
  4. Program javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje za 2021. godinu
  5. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2021. godinu
  6. Program javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2021. godinu
  7. Program javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za 2021. godinu
  8. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2021. godinu
  9. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
  10. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području općine Suhopolje za 2021. godinu
  11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Suhopolje za 2021. godinu
  12. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Orahovica za 2021. godinu
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Suhopolje u 2021. godini
 5. Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2021. godinu
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Suhopolje
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i korištenju sredstava komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti
 9. Razmatranje i usvajanje Analize stane sustava civilne zaštite na području Općine Suhopolje za 2020. godinu
 10. Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Suhopolje za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima