Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2020. godinu

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 5a/15 i 3/16 i 1/20) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Suhopolje za 2020. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području kulture KLASA:230-01/20-01/2 , URBROJ 2189/05-02/14-20-2, od 10. veljače 2020. godine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, dana 10. veljače 2020. godine raspisuje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2020. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2020. godinu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac životopisa

Uputa za prijavitelje

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta