Održana 18. sjednica Općinskog vijeća, prihodi za 2018. godinu 22,8 milijuna kuna

U vijećnici Općine Suhopolje jučer (četvrtak) je održana 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje. Između svih točaka Dnevnog reda najviše pažnje je posvećeno Razmatranju i usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.

Prihodi poslovanja u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 22.855.636 kuna ili za 18.29% više od plana za tekuću godinu, dok su u istom razdoblju 2017. godine ostvareni u iznosu od 12.577.330 kuna. U strukturi prihoda poslovanja najveći udio ima prihod od poreza koji čine 50,10% prihoda i prihodi odnosno pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koji su ostvareni u iznosu od 7.214.104 kune i čine 31,56% prihoda poslovanja.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 11.452.001 kuna i za 405,30% su veći od realizacije za isto razdoblje prethodne godine kada su ostvareni u iznosu od 2.825.572 kune. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 10.550.006 kuna ili za 421,80% više od realizacije za isto razdoblje prethodne godine kada su ostvareni u iznosu od 2.501.246 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 7.214.105 kuna, a u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine ostvarene su u iznosu od 5.864.146 kuna.

Prihodi od imovine ostvareni su prethodnom izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.087.854 kuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 1.994.833 kune ili za 11,8% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 31.326 kuna ili 104,9% više u odnosu na 2017. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 288.656 kuna, dok su u 2017. godini ostvareni u iznosu od 211.628 kuna.

Rashodi poslovanja u navedenom razdoblju ostvareni su u iznosu od 14.596.324 kuna ili 29,6% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju kada su ostvareni u iznosu od 11.260.313 kuna.

Rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.311.099 kuna, materijalni rashodi ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 5.417.810 kuna, financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 27.723 kune ili 99,9% u odnosu na plan za izvještajno razdoblje, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 110.000 kuna, a odnose se na pomoći Osnovnoj školi Suhopolje i Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 712.775 kuna. Ostali rashodi odnose se na doznake sredstava za rad udruga, Vatrogasne zajednice općine Suhopolje, doznake sredstava za rad političkih stranaka temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, doznaku sredstava Crvenom križu temeljem Zakona o crvenom križu, doznake sredstava vjerskim zajednicama te doznaka sredstava mještanima temeljem Odluke Vlade o dodjeli žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2018. godini te dijelom u 2017. godini u Republici Hrvatskoj u iznosu od 3.419.808 kuna.

(www.icv.hr, Općina Suhopolje)