Najava 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje

“Na temelju članka 32. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 2/13 i 2/18) i članka 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13) predsjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje sazvala je 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 14. prosinca 2018. godine (petak) s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća, Trg sv. Terezije 10, Suhopolje sa sljedećim

D N E V N I M   R E D O M

AKTUALNI SAT

Usvajanje skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje
Razmatranje i usvajanje V. izmjena i dopuna Proračuna Općine Suhopolje za 2018. godinu, te kako slijedi:

 • IV. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020. godine
 • V. izmjene i dopune Plana investicija Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • IV. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 • IV. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2018. godinu

Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu te kako slijedi:

 • Plana razvojnih programa za razdoblje od 2019. – 2021. godine
 • Plana investicija Općine Suhopolje za 2019. godinu
 • Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 • Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
 • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 • Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 • Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2019. godinu
 • Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Orahovica za 2019. godinu
 • Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Suhopolje za 2019. godinu
 • Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje za 2019. godinu
  Programa javnih potreba u kulturi Općine Suhopolje za 2019. godinu
 • Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Suhopolje za 2019. godinu
  Programa javnih potreba u sportu Općine Suhopolje za 2019. godinu
 • Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Suhopolje za 2019. godinu
  Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Suhopolje u 2019. godini
 • Razmatranje i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2019. godinu
  Razmatranje i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
 • Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade u Općini Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Suhopolje
 • Razmatranje i donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Suhopolje
  Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Suhopolje za 2018. godinu
 • Razmatranje i donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Suhopolje za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 • Razmatranje i donošenje Odluke o proglašenju dobra od lokalnog značenja
 • Razmatranje i donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora