Proveden postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine

Načelnik Općine Suhopolje donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine (KLASA: 351-01/18-01/4; URBROJ: 2189/05-02/14-18-5, od 30. srpnja 2018. godine) prema kojoj je Općina Suhopolje provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine .

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine neće imati vjerojatno značajan nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu te da je prihvatljiv za ekološku mrežu, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Slijedom navedenog, nakon dobivenog mišljenja Virovitičko – podravske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša načelnik Općine Suhopolje donijeti će Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023.

Izvješće o javnoj raspravi

Knjiga primjedbi

Mišljenja javnopravnih tijela

Objava na oglasnoj ploči

Objava na web stranici

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene

Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

Odluka o započinjanju postupka ocjene