Donesena Odluka kojom se utvrđuje da NIJE potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune DPU Centar u Suhopolju

U proceduri donošenja I. Izmjena i dopuna DPU Centar u Suhopolju, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Suhopolje proveo je postupak na temelju Odluke načelnika Općine Suhopolje o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš I. Izmjena i dopuna DPU Centar u Suhopolju (KLASA: 350-02/18-01/8; URBROJ: 2189/05-02/14-18-7, od 11. rujna 2018. godine), pri čemu su zatražena mišljenja tijela određenih posebnim propisima i od susjednih jedinica lokalne samouprave te je utvrđeno da predmetne Izmjene i dopune neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Po ishođenju pozitivnog mišljenja nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije, načelnik Općine Suhopolje donio je dana 17. rujna 2018. godine Odluku kojom se utvrđuje da NIJE potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune DPU Centar u Suhopolju (www.suhopolje.hr, itd)

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu