Općina Suhopolje pomaže u podmirivanju troškova toplog obroka

Kao i dosadašnjih godina, Općina Suhopolje i ove je godine početkom školske godine 2015./2016. raspisala Poziv na podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova toplog obroka učenicima osnovne škole. Tu praksu Općina provodi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje, a pravo na takvu vrstu pomoći ostvaruju učenici čiji su roditelji ili staratelji korisnici zajamčene minimalne naknade ili pak ispunjavaju uvjete sukladno kojima se ostvaruju prava iz socijalne skrbi na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Suhopolje. Pravo na podmirenje troškova toplog obroka učenicima osnovne škole također mogu ostvariti i učenici koji žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama te ukoliko više od dva djeteta iz iste obitelji pohađa osnovnu školu. Sukladno prethodno navedenom, a temeljem prikupljenih zahtjeva zaključno sa 30. rujnom ove godine, Općina Suhopolje je odobrila podmirenje troškova toplog obroka za 19 učenika osnovne škole. Ovo je samo jedan u nizu oblika pomoći, odnosno prava iz socijalne skrbi koje redovito provodi ova jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju općeg dobra mještana, sa željom smanjenja socijalne ugroženosti Općine Suhopolje.