DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE – Natječaj za prijem kuharakuharice

Novosti   |   16.01.2014.

Na temelju čl. 23. st. 1. toč. 6. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ i čl. 7. st. 1. toč. 3.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Suhopolje,“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“, sukladno Odluci Upravnog vijeća KLASA: 111-07/14-70/1, URBROJ: 2189/60-02/01-14-1 od 15. siječnja 2014.godine, raspisuje N A T J E Č A J – za prijem kuhara/kuharice u radni odnos na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu

2. Dokaz o stečenoj srednjoj stručnoj spremi – SSS, kuhar

3. Dokaz o stečenom radnom iskustvu na poslovima kuhara u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine

4. Dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)

5. Životopis.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Virovitica.

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijem u radni odnos“ na adresu: Dječji vrtić „Suhopolje“ Kralja Tomislava 28 33410 Suhopolje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidat dužan je obaviti probni rad u trajanju od 60 dana, nakon čega će se sa istim zaključiti ugovor o radu. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

KLASA: 111-07/14-70/1

URBROJ: 2189/60-02/01-14-2

Suhopolje, 16. siječanj 2013.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“