JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA PERIOD 2017. – 2021. GODINU

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 5. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“ broj: 2/14) Općina Suhopolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE ZA PERIOD 2017. – 2021. GODINU

1. Osnovni podaci:
a) naručitelj: Općina Suhopolje
b) sjedište/adresa: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje
c) telefonski broj: 033/772-052,
d) telefax: 033/771-546;
e) e-pošta: racunovodstvo@suhopolje.hr
f) matični broj: 02574756
g) OIB: 56986677718

2. Predmet nabave: održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Suhopolje za period 2017. – 2021.godinu

3. Mjesto izvršenja: Područje Općine Suhopolje

4. Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 godine od potpisa ugovora

5. Adresa na kojoj se može zatražiti natječajna dokumentacija: Natječajna dokumentacija može se dobiti na adresi naručitelja svakog dana od 7,00 do14,00 sati

6. Rok za dostavu ponuda: 8 dana od dana objave natječaja.

7. Adresa na koju se šalje ponuda:
Općina Suhopolje
Trg sv. Terezije 10
33410 SUHOPOLJE
s naznakom:
-„JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE
ZA PERIOD 2017. – 2021. GODINU“ – NE OTVARATI

8. Jezik na kojem ponuda mora biti sastavljena: hrvatski

9. Otvaranje ponuda: 20. studeni 2017. godine, u 12,00 sati.

10. Mjerila za odabir ponude: sukladno članku 15. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Suhopolje.

11. Način dokazivanja jamstva: sukladno natječajnoj dokumentaciji.

12. Jamstvo za ozbiljnost ponude: bjanko zadužnica u vrijednosti 10% od predviđene proračunske vrijednosti za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Suhopolje za 2017. godinu s rokom važnosti do isteka opcije ponude, ovjerene kod javnog bilježnika.

Načelnik:

Siniša Horvat, stuč.spec.ing.sec.,v.r.