Upute i obavijesti kandidatima prijavljenim na oglas na određeno vrijeme

Sukladno članku 19. odnosno članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, objavljuje slijedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

na radno mjesto:

1. VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

OPIS POSLOVA radnog mjesta „Viši referent za društvene djelatnosti i imovinske poslove“:

pomaže i sudjeluje u izradi izvješća i analiza iz djelokruga rada Odsjeka
priprema prijedloge općih akata i materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela te vodi brigu da materijali i opći i pojedinačni akti budu u skladu sa zakonom i drugim propisima,
surađuje sa službama i zavodima te drugim tijelima vezanim za područje rada, socijalne skrbi i društvenih djelatnosti
obavlja poslove i vodi upravne postupke sukladno odluci o socijalnoj skrbi
sudjeluje u obavljanju poslova koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje
provodi poslove iz područja protupožarne i civilne zaštite
proučava i prati problematiku u djelatnostima industrije, energetike, ugostiteljstva, turizma, prometa i veza, obrta, malog i srednjeg poduzetništva
daje informacije o poticajnim mjerama koje mogu koristiti poljoprivrednicima i gospodarstvenicima
obrađuje podatke u svezi elementarne nepogode
obavlja poslove iz djelokruga raspolaganja državnim zemljištem
sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave
sudjeluje u organizaciji i koordinaciji planiranja, razvoja i implementacije projekata europskih fondova
vodi kompletnu evidenciju obveznika komunalne naknade i naknade za uređenje voda, izdaje rješenja o obvezi plaćanja iste te prati njezinu naplatu i provodi mjere prisilne naplate
vodi evidenciju zakupa grobnih mjesta te vrši obračun zaduženja grobne naknade i prati njezinu naplatu
provodi mjere prisilne naplate svih općinskih prihoda, pomaže pri izradi financijskih izvještaja za razdoblja u tijeku godine i za tekuću proračunsku godinu
pomaže pri izradi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna
vrši obračun naknade za nezakonito izgrađene zgrade i izrađuje rješenja naknade za nezakonito izgrađene zgrade
po potrebi vrši obračun komunalnog doprinosa i izrađuje rješenja za naplatu istog
sudjeluje u pripremi i izradi proračuna
obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odsjeka, pročelnika i načelnika.

PODACI O PLAĆI:

Plaća je utvrđena Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Suhopolje (Službeni glasnik” broj 5/14).
Osnovnu plaću službenika na radnom mjestu viši referent za društvene djelatnosti i imovinske poslove čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta koji iznosi 2,85 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Suhopolje utvrđena je Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za
provedbu oglasa imenovano od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web-stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr te na oglasnoj ploči Općine Suhopolje na adresi: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, te popis kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za pisano testiranje jesu:

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10, 05/14)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Zakon o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine” broj 153/13, čl. 2. i čl. 42.-60.)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)
Zakon o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98 i 50/12)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” 39/13 i 48/15)
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 73/97 i 174/04)
Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” broj 96/98)
Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 142/14, 99/15 i 52/16)
Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/14 i 13/14)
Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)
Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12 i 143/13)

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom testiranju.

Pročelnik

Boris Jurić, dipl.iur.

 

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA KOJI PODNOSE PRIJAVU NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

na radno mjesto: VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica

I

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili uredne prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.
Za kandidata/kandidatkinju koji/koja formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

II

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 45 minuta/1 školski sat.
Kandidati/kandidatkinje su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

III

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima/kandidatkinjama nije dopušteno:
koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
razgovarati s ostalim kandidatima/kandidatkinjama ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko se kandidat/kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, biti će zamoljen/zamoljena da se udalji sa testiranja, a njegov/njezin rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu oglasa neće bodovati.

IV

Pisani test se sastoji od ukupno 10 pitanja.
Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Svaki točan odgovor nosi 1 bod. Odgovor mora biti u cijelosti točan. Djelomični odnosno nepotpuni odgovori neće se smatrati točnim.
Smatra se da su kandidati/kandidatkinje položili pisani test ako su ostvarili najmanje 50 % bodova na provedenom testiranju, odnosno intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom pismenom testiranju.
V

Sa kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, Povjerenstvo za provedbu oglasa provesti će intervju.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima/kandidatkinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kandidatkinja za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu.
Intervju se boduje na način da se svakom kandidatu/kandidatkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

VI

Rezultati pisanog testiranja i intervju se zbrajaju te tako čine ukupan rezultat svakog pojedinog kandidata.

VII

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata/kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenog na pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, uz izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje donijeti će rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.