OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, raspisuje

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove

na radno mjesto:

VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I IMOVINSKE POSLOVE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao

Uvjeti:
– stručni prvostupnik ekonomske struke ili javne uprave
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za njihov prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan/dužna je priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci te ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drukčije određeno.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr, objaviti će se opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za spremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.

Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Suhopolje na adresi: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu (koja mora sadržavati: osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte i naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje) priložiti:

životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
uvjerenje (original) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenje o prijmu u službu.

Pisane prijave na oglas, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
TRG SV. TEREZIJE 10
33410 Suhopolje

s naznakom „Oglas – viši referent za društvene djelatnosti i imovinske poslove“.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

O rezultatima oglasa kandidati/kandidatkinja biti će obaviješteni u zakonskom roku.

TEKST OGLASA