JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje za 2016. godine („Službeni glasnik“ broj 1/16 i 5/16), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Suhopolje, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za gospodarstvo i komunalne poslove

na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:
– SSS upravne struke
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– položen državni stručni ispit
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine
– poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a za njihov prijem u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo po jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrati će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Suhopolje: www.suhopolje.hr, objaviti će se opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te pravni i drugi izvori za spremanje kandidata/kandidatkinja za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Suhopolje na adresi: Trg sv. Terezije 10, Suhopolje, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati/kandidatkinje obvezni su uz prijavu (koja mora sadržavati: osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte i naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje) priložiti:

 životopis (vlastoručno potpisan)
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice)
 dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 uvjerenje (original) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kinje da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenje o prijmu u službu.

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:

OPĆINA SUHOPOLJE
TRG SV. TEREZIJE 10
33410 Suhopolje

s naznakom „Natječaj za prijem – referent – komunalni redar“.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinja biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnik

Boris Jurić, dipl.iur.