Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općini Suhopolje

KLASA: 112-06/16-05/2
URBROJ: 2189/05-09/25-16-17
Suhopolje, 29. ožujak 2016.

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općini suhopolje

na radno mjesto:

1. referent za administrativne poslove

OPISI POSLOVA radnih mjesta:
“Referent za administrativne poslove”
 sudjeluje u pripremi propisa u područjima iz nadležnosti Odsjeka
 sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti Odsjeka
 pomaže u pripremanju sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
 sudjeluje u vođenju poslova pismohrane, prijema i otpreme pošte
 sudjeluje u vođenju poslova uredskog poslovanja i administrativnih poslova za potrebe Općine Suhopolje
 obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Programa (mentora).

Testiranje će se provesti na slijedeći način:
 pismena provjera znanja iz područja za koja je raspisan javni poziv
 usmena provjere znanja (intervjuu)

Način obavljanja testiranja:
 Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva imenovano od načelnika Općine Suhopolje.
 Pismena provjera znanja obavlja se iz područja za koje je raspisan javni poziv, sastoji se od 15 pitanja, pri čemu će svako pitanje nositi maksimalno 2 boda. Slijedom navedenog kandidat na pismenoj provjeri znanja može ostvariti najviše 30 bodova.
 Usmenoj provjeri znanja (intervjuu) mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete i koji na pismenoj provjeri znanja ostvare najmanje 16 bodova.
 Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva sastavlja izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja, za radno mjesto:
“Referent za administrativne poslove”:
 Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13)
 Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 Poznavanje rada na računalu

Predsjednik Povjerenstva
Darko Čurik