Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u RH, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13 – Odluka USRH), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 134/15) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJEČAJ za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

D-1 – redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E – redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskog statusa;

P – studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

II. Opći uvjeti za podnošenje prijave:

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti iz točke I. koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

da su hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela) ili da su državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;
da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište.

III. Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:

koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane u prvu godinu studija u akademskoj godini 2015./2016.);
koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 45, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija (odnosi se isključivo na studente koji su u akademskoj godini prijave na natječaj promijenili studijski program), ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitoga studenta upisivali studijski program na istoj razini studija, ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2015./2016.

IV. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji D-1:

prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice (1.995,60 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za 2015. godinu);
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva za 2015. godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH;
priložen dokaz o statusu djeteta poginule, umrle i nestale osobe, o statusu djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata ili o statusu mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata, koji izdaje nadležno tijelo državne uprave;
popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika;
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja elektroničkog obrasca za prijavu pod 2. korakom ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode vidljive u poreznoj upravi i prihode od mirovine, za svakog člana zajedničkog kućanstva u 2015. godini.

V. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji E − studenti slabijega socio-ekonomskog statusa:

prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za 2015. godinu);
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva za 2015. godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH;
popunjena, u sklopu obrasca za prijavu na natječaj, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika;
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su prilikom popunjavanja elektroničkog obrasca za prijavu pod 2. korakom ručno unijeti podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda, uključujući prihode vidljive u poreznoj upravi i prihode od mirovine, za svakog člana zajedničkog kućanstva u 2015. godini.

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljedeći način i na temelju sljedećih dokaza:

1) Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 1.500 bodova, od 500,01 do 650,00 kuna priznaje se 1.350 bodova, od 650,01 do 800,00 kuna priznaje se 1.200 bodova, od 800,01 do 950,00 kuna priznaje se 1.050 bodova, od 950,01 do 1.100,00 kuna priznaje se 900 bodova, od 1.100,01 do 1.250,00 kuna priznaje se 750 bodova, od 1.250,01 do 1.400,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.400,01 do 1.550,00 kuna priznaje se 450 bodova, od 1.550,01 do 1.800,00 kuna priznaje se 300 bodova, od 1.800,01 do 2.161,90 kuna priznaje se 150 bodova,

(podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za 2015. godinu);
u sklopu obrasca za prijavu na natječaj ispuniti Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva za 2015. godinu. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH.

2) Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete:

kao dokaz priložiti presliku rodnog lista djeteta.

3) Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova:

kao dokaz priložiti presliku smrtnog lista roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadležnog tijela o nestaloj osobi.

4) Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju, koji nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu kojim se regulira socijalna skrb, priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog tijela.

5) Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova.

6) Za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade, sukladno zakonu kojim se regulira socijalna skrb, priznaje se 200 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

7) Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

kao dokaz priložiti presliku rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje.

8) Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu:

(podatke o obrazovanju Ministarstvo preuzima iz službenih evidencija tijela državne uprave);
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz priložiti presliku rodnog lista za brata ili sestru predškolske dobi te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru koji su u sustavu redovitog obrazovanja.

Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova na temelju članka 8. Pravilnika, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva sukladno članku 8. stavku 1. točki 1. Pravilnika.

VI. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji P:

za studente s invaliditetom
preslika rješenja o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja, koje izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske;
upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
dokaz da student nije u radnom odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;
prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 100% proračunske osnovice (3.326,00 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (podatke o prihodima Ministarstvo preuzima iz službene evidencije porezne uprave za 2015. godinu);
studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva za 2015. godinu.

Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je, osim potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i iz RH, priložiti i potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje izvan RH i potvrde iz RH;
popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo), koja se nalazi na internetskoj stranici ministarstva www.mzos.hr – Visoko obrazovanje/studentski standard/državne stipendije. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi
preslika rješenja/potvrda Centra za socijalnu skrb za studente koji su do punoljetnosti bili smješteni u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj i/ili potvrda odgovarajuće nadležne ustanove za studente koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske;
upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
dokaz da student nije u radnom odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje.

VII. Podnošenje prijava

Prijava za D-1 kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

Ispunjavanje elektroničkog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://app.mzos.hr/drzavnestipendije. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkog računa (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
Ispisivanje završene ispunjene elektroničke prijave;
Student potpisuje ispisanu prijavu;
Visoko učilište na kojem student studira prijavu ovjerava žigom i potpisom nadležne osobe;
Prijavi se prilaže propisana dokumentacija;
Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu:
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za D-1 kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana završena, ispisana, vlastoručno potpisana i žigom visokog učilišta ovjerena te od nadležne osobe potpisana elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za E kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

Ispunjavanje elektroničkog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://app.mzos.hr/drzavnestipendije. Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkog računa (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
Ispisivanje završene ispunjene elektroničke prijave;
Student potpisuje ispisanu prijavu;
Visoko učilište na kojem student studira prijavu ovjerava žigom i potpisom nadležne osobe;
Prijavi se prilaže propisana dokumentacija, uključujući dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na dodatne bodove;
Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu:
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za E kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana završena, ispisana, vlastoručno potpisana i žigom visokog učilišta ovjerena te od nadležne osobe potpisana elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za P kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

Preuzimanje obrasca za prijavu stipendije s internetske adrese: www.mzos.hr – Visoko obrazovanje/studentski standard/državne stipendije;
Student ispisuje, ispunjava i potpisuje obrazac;
Visoko učilište na kojem student studira prijavu ovjerava žigom i potpisom nadležne osobe;
Prijavi se prilaže cjelokupna propisana dokumentacija;
Slanje ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu:
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za P kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslan ispisan, vlastoručno potpisan i žigom visokog učilišta ovjeren i potpisan od nadležne osobe obrazac za prijavu, uključujući popratnu dokumentaciju

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 18. siječnja do 12. veljače 2016. godine (uključujući i 12. veljače).Elektroničke prijave zatvaraju se u petak, 12. veljače 2016. u 12.00 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskog pečata na poslanoj prijavi. Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije samo u jednoj od navedenih kategorija slanjem prijave prema navedenim uputama.

Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati. Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VIII. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluke o dodjeli državne stipendije

Natječaj se provodi sukladno odredbama članaka 12. – 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 134/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Odluka o dodjeli državne stipendije donosi se sukladno člancima 16. – 18. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi daju suglasnost da se njihovi osobni podaci i podaci članova zajedničkog kućanstva prikupljaju iz službenih evidencija tijela državne uprave. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi daju suglasnost da se njihovi osobni podaci čuvaju i objave na rang-listama studenata koji su sudjelovali na natječaju za dodjelu državne stipendije, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i Pravilniku.

Ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ne zaprimi u natječajnom postupku dostatan broj prijava u odnosu na ukupno moguć broj stipendija koje se mogu dodijeliti, pravo na stipendiju ostvarit će samo onaj broj studenata s valjanom i pravodobnom prijavom koja ispunjava natječajne uvjete iz Pravilnika.

Rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva te će uz ime i prezime studenta sadržavati: ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godinu upisa na visoko učilište te ukupan broj ostvarenih bodova.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od siječnja do rujna 2016. godine.

Student se može prijaviti na natječaj u samo jednoj kategoriji.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu:

drzavne-stipendije@mzos.hr.

Sukladno odredbama Pravilnika Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata i to dva predstavnika studenata sveučilišta te jedan predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva. Sastav Povjerenstva čine:

1.Suzana Sruk Židak, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, predsjednica
2.Sandra Lukić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, član
3.Prof. dr. sc. Branko Matulić, Rektorski zbor Republike Hrvatske, član
4.Anita Grubišić, viši predavač, Vijeće veleučilišta i visokih škola, član
5.Ivan Atelj, Hrvatski studentski zbor, član
6.Kruno Topolski, Hrvatski studentski zbor, član
7.Marko Komšo, Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola, član.

 

* Primici učenika i studenata na redovitom školovanju uzimaju se u obzir pri izračunu bodova iz članka 8. Pravilnika na način da se od primitaka po navedenoj osnovi oduzima 65% proračunske osnovice (25.942,80 kn godišnje) i tako dobivena razlika dodaje se ukupnim prihodima po članu kućanstva. Godišnji primici ispod 25.942,80 kn neće se uzimati u izračun.

Tečajna lista Hrvatske narodne banke (srednji tečaj) na dan 31. 12. 2015. godine (molimo odabrati datum 31. 12. 2015.): http://www.hnb.hr/tecajn/h311215.htm.

Korisničke upute

Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu.

Natječaj na web stranicama Ministarstva…