JAVNI NATJEČAJ za prodaju vatrogasnog vozila

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUHOPOLJE
B. JOSIPA JELAČIĆA 2
SUHOPOLJE

JAVNI NATJEČAJ za prodaju vatrogasnog vozila

1. Predmet Javnog natječaja:
Vatrogasno vozilo, FAP, F13, snaga motora: 80 kW, godina proizvodnje: 1975. godine, broj šasije: FAP 1351886, vozilo nije registrirano.
Početna cijena teretnog automobila je 10.800,00 kuna.

2. Mogućnost sudjelovanja:
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe, te se uz prethodnu najavu na tel. 098/ 464-261, (kontakt osoba: Mirko Solar) može pregledati predmetno vozilo.

3. Uvjeti natječaja:
Izabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji izvršiti uplatu ukupne kupoprodajne cijene,
Svaki natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.080,00 kuna na žiro račun DVD Suhopolje IBAN: HR224120091131003233, poziv na broj: OIB, te dokaz o izvršenju istog dostaviti u ponudi,
Reklamacija na kupljeno vozilo se ne priznaje,
Ponuditelji koji budu odbijeni sa svojom ponudom u postupku natječaja jamčevina se vraća, u slučaju prihvaćanja ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu,
U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje ili opozove ili izmjeni ponudu nakon roka za dostavu ponude, uplaćena se jamčevina ne vraća.

4. Dostava prijava:
Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. listopad 2015. godine do 12,00 sati kada će biti i javno otvaranje ponuda, u prostorijama DVD Suhopolje Bana J. Jelačića 2, Suhopolje,
Kupci podnose Prijavu u zatvorenim omotnicama, s naznakom
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUHOPOLJE
B. Josipa Jelačića 2
„Javni natječaj za prodaju vatrogasnog vozila“- NE OTVARAJ
SUHOPOLJE
Ponude se daju na ponudbenom listu koji se može svakim radnim danom preuzeti u prostorijama DVD Suhopolje i na službenim internetskim stranicama Općine Suhopolje www.suhopolje.hr,

5. Odabir ponude:
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Za istovjetne ponude povoljnijom se smatra ponuda koja je pristigla ranije. O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku do 5 dana od dana otvaranja ponuda.

6. Sklapanje ugovora
U roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o odabiru sklopiti će se kupoprodajni ugovor .Vozilo se može preuzeti po izvršenoj uplati. Sve troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru potpisa na ugovoru snosi kupac.

Predsjednik:

Marijan Brlek

PONUDBENI LIST