JAVNI NATJEČAJ za prodaju teretnog automobila

Na temelju članka 40. Statuta Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ broj 2/13.) načelnik Općine Suhopolje objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju teretnog automobila

1. Predmet Javnog natječaja:
Teretni automobil, citroen, Jumper C-255845, snaga motora: 80 kW/1998 cm3, godina proizvodnje: 1998. godine, broj šasije: VF7231A2215554041, vozilo nije registrirano.
Početna cijena teretnog automobila je 2.980,00 kuna.

2. Mogućnost sudjelovanja:
Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe, te se uz prethodnu najavu na tel. 033/771-433, 772-058 može pregledati predmetno vozilo.

3. Uvjeti natječaja:
Izabrani ponuditelj je dužan u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji izvršiti uplatu ukupne kupoprodajne cijene,
Svaki natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 298,00 kuna na žiro račun Općine Suhopolje IBAN: HR9024120091842400009, poziv na broj: HR68 7811-OIB, te dokaz o izvršenju istog dostaviti u ponudi,
Reklamacija na kupljeno vozilo se ne priznaje,
Ponuditelji koji budu odbijeni sa svojom ponudom u postupku natječaja jamčevina se vraća, u slučaju prihvaćanja ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu,
U slučaju da izabrani ponuditelj odustane od kupnje ili opozove ili izmjeni ponudu nakon roka za dostavu ponude, uplaćena se jamčevina ne vraća.

4. Dostava prijava:
Krajnji rok za dostavu ponuda je 5. listopad 2015. godine do 12,00 sati kada će biti i javno otvaranje ponuda, u prostorijama Općine Suhopolje Trg sv. Terezije 10, Suhopolje,
Kupci podnose Prijavu u zatvorenim omotnicama, s naznakom
OPĆINA SUHOPOLJE
Trg sv. Terezije 10
„Javni natječaj za prodaju teretnog vozila“- NE OTVARAJ
SUHOPOLJE
Ponude se daju na ponudbenom listu koji se može svakim radnim danom preuzeti u Općini Suhopolje i na službenim internetskim stranicama Općine Suhopolje www.suhopolje.hr,

5. Odabir ponude:
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Za istovjetne ponude povoljnijom se smatra ponuda koja je pristigla ranije. O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku do 5 dana od dana otvaranja ponuda.

6. Sklapanje ugovora
U roku od 5 dana od dana donošenja Odluke o odabiru sklopiti će se kupoprodajni ugovor .Vozilo se može preuzeti po izvršenoj uplati. Sve troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva, te eventualnu ovjeru potpisa na ugovoru snosi kupac.

Načelnik:

Marijan Brlek

KLASA: 406-01/15-01/3
URBROJ: 2189/05-02/14-15-2
Suhopolje, 21. rujan 2015

PONUDBENI LIST