Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“

4-lag

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ osnovana od strane Grada Virovitice i Općina: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica s ciljem poboljšanja ruralnih životnih i radnih uvjeta, zajedničkog planiranja ukupnog razvoja LAG područja, iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU i drugih, a na temelju LEADER pristupa kao mehanizma provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, objavljuje poziv za uključivanje u redovito članstvo LAG-a „VIP“:

Predmet ovog poziva je uključivanje u redovito članstvo LAG-a „VIP“, te se u tu svrhu pozivaju građani, udruge, poduzeća, OPG-i, obrti i javne ustanove s područja grada Virovitice, te općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica da se uključe u rad i funkcioniranje LAG-a.

Redovni član je pravna ili fizička osoba, koja ima sjedište na području djelovanja LAG-a, a koja pokaže interes da se bavi djelatnostima LAG-a, odnosno koja prihvati Statut LAG-a „VIP“.

Odluka o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati članom LAG-a, a koja prihvati Statut LAG-a.

Redovni članovi LAG-a plaćaju godišnju članarinu i to fizičke osobe 10 kn, udruge 20 kn i pravne osobe 30 kn.

Iz redovnih članova, LAG „VIP“ će izabrati radnu skupinu za izradu „Lokalne razvojne strategije“ kao strateško plansko-razvojnog dokumenta koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.

Pristupnica i Statut LAG-a „VIP“ su objavljeni na u privitku ovog oglasa i na web stranicama osnivača LAG-a.

Popunjenu pristupnicu, molbu ili pisani zahtjev za uključivanje u redovno članstvo LAG-a pošaljite na adresu sjedišta LAG-a: Trg kralja Tomislava 6/2, 33000 Virovitica, ili broj fax-a: 033/638-472, ili na e-mail adresu: dijana.stiblik@virovitica.hr.

Predsjednik LAG-a „VIP“
Ivica Kirin

Preuzimanje dokumentacije…

Statut Lokalne akcijske grupe

Pristupnica Lokalnoj akcijskoj grupi