Natječaj za nove skladbe za Suhopoljski glazbeni festival 2014.

N A T J E Č A J
za nove skladbe za 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL
koji će se održati dana 14. kolovoza 2014. godine

UPUTE I PRAVILA ZA PRIJAVLJIVANJE SKLADBI:

1. Pravo sudjelovanja imaju državljani Republike Hrvatske. Izvođači iznimno ne moraju biti hrvatski državljani, ali moraju izvoditi skladbu na hrvatskom jeziku.

2. Autorski timovi (skladatelj, tekstopisac, aranžer, izvođač) koji žele sudjelovati na natječaju, dužni su zajedno poslati svoje radove.

3. Snimljeni radovi šalju se na CD-u u audio format, u finalnom obliku. Snimke u mp3 formatu mogu se slati e-mailom na adresu: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr, sa naznakom: “ZA 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL”.

4. Uz snimku iz točke 3. potrebno je priložiti:
1. jasno istaknuta imena svih članova autorskog tima s kontakt podacima (adresa; e-mail, telefonski broj)
2. tekst pjesama u tri (3) primjerka

5. Festival je pop rock, etno, tamburaškog stila te nema ograničenja u dužini skladbe.

6. Autori prijavom svojih radova prenose na organizatora pravo prve javne izvedbe i ujedno se
obvezuju na potpisivanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora zbog reguliranja prava i obveza pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima.
Sva ostala prava pripadaju autorima sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13).

7. Autori mogu prijaviti i one radove koji su već objavljeni ili su pripremljeni za objavu na nekom albumu. U takvom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može objaviti na festivalskom CD-u.
8. Radovi koji ne budu ispunjavali uvjete iz ovog natječaja neće moći sudjelovati u odabiru.

9. Organizacijski odbor će u roku od deset (10) dana od dana objave natječaja izabrati članove stručnog ocjenjivačkog suda koji će od pristiglih radova izabrati one koji ulaze u izbor za izvođenje na festivalu i iste objaviti na internetskoj stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr.

10. Autor, odnosno autorski tim nema pravo naknadnog povlačenja radova odabranih za izvođenje na festivalu.

11. Rok predaje radova je 20. srpanj 2014. godine.

12. Radovi se šalju na adresu:

Općina Suhopolje
Trg sv. Terezije 10
33410 Suhopolje
s naznakom “ZA 4. SUHOPOLJSKI GLAZBENI FESTIVAL”

ILI

e-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

Osoba za kontakt: SAMIR DOBROSTAL
Mob.: 098/963-4530
Adresa: Vladimira Nazora 6, 33410 Suhopolje
E-mail: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

13. Svoje sudjelovanje najaviti što ranije na broj mob.: 098/963-4530

Direktor Suhopoljskog glazbenog festivala

Samir Dobrostal