Civilna zaštita

DVD SUHOPOLJE

Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje osnovano je 24. rujna 1876. godine i među najstarijima je u Republici Hrvatskoj. U početku rada Društvo je bilo pod patronatom grofa Elemira Jankovića, koji je bio i prvi nadzapovjednik Društva, te je imalo od 30-70 vatrogasaca. 1881. godine Društvo je imalo i limenu glazbu, a 1952. godine osnovan je i sanitetski odjel. 1958. godine nabavlja se prvo vozilo TAM kapaciteta 1600 l. 1976. godine DVD Suhopolje nabavlja za tadašnje vrijeme suvremeno vatrogasno vozilo marke FAP 13 sa kapacitetom 3000 l vode.

DVD Suhopolje za vrijeme Domovinskog rata sudjeluje aktivno u gašenju požara ne samo na području Suhopolja, već i van područja djelovanja tj. okolnim mjestima.
2006. godine polaže se kamen temeljac za izgradnju Vatrogasnog doma na sadašnjoj lokaciji.

Danas DVD Suhopolje izrasta u modernu vatrogasnu postrojbu te trenutno broji 96 članova, a udruženo je i u Vatrogasnu zajednicu Općine Suhopolje koje još sačinjava i DVD Borova.
Kontinuirano se nabavlja oprema za intervencije kao i vozila. Trenutno DVD Suhopolje ima 2 navalna vozila marke FAP 13 i Mercedes te dva kombija FIAT od kojeg je jedno putnčko, a drugo vozilo teretno. Sudjeluje na svim intervencijama na području Općine Suhopolje, a po potrebi i izvan Općine Suhopolje. Središnja je postrojba te je kao humanitarna i neprofitabilna udruga od posebnog interesa za RH. DVD Suhopolje se bavi zaštitom i spašavanjem mještana Općine Suhopolje, ali isto tako sudjeluje i u kulturnom životu Općine.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje se nalazi u užem centru mjesta Suhopolje, na adresi B. J. Jelačića 2 te ima jednog zaposlenog vatrogasca.

PREDSJEDNIK: DARKO ČURIK; Petra Preradovića 39, Suhopolje; 098/358 452
ZAPOVJEDNIK: MIRKO SOLAR; Matije Gupca 47; Suhopolje; 098/464 261
TAJNIK: Gordana Krnjak; Vladimira Nazora 9

DVD BOROVA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Borova je osnovano 1930. godine, a na samom početku je brojilo 44 člana. Prvi zapovjednik DVD – a Borova bio je gosp. Ivan Novaković, a do danas se je izmijenilo 13 zapovjednika, dok trenutno tu funkciju obavlja gosp. Štefan Razum. Prvi tajnik DVD – a Borova bio je gosp. Ivan Varga, nakon njega su se mnogi izmijenili, no najviše se ističe gosp. Jovan Jovanović koji je tu dužnost obnašao punih 20 godina, danas funkciju tajnika obavlja gosp. Dražen Čimin. Prvi predsjednik DVD – a Borova bio je Andrija Pemper, a danas je na toj funkciji gosp. Stjepan Razum.

Danas DVD Borova raspolaže sa 27 operativaca te ima potporu 230 podupirajućih članova, a osim toga intenzivno radi sa mlađim uzrastima pa tako u grupi od 10 – 12 godina ima dvadesetero djece, a u grupi od 12 – 16 godina ima desetero djece. Tijekom godina, operativci DVD – a Borova su aktivno radili sa djecom i sudjelovali na vatrogasnim natjecanjima te isto tako održavali radne akcije i vježbe.