Zatvorena savjetovanja

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE SUHOPOLJE

Izvješće – Odluka o visini poreza

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Izvješće – Odluka o kom. doprinosu

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANKA KOJE IMAJU ČLANA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SUHOPOLJE U 2019. GODINI

Izvješće – Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU

Izvješće – Program rada Općinskog vijeća Općine Suhopolje za 2019. godinu

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Izvješće – Program održavanja 2019.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Izvješće – Program građenja 2019.

PRORAČUN OPĆINE SUHOPOLJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Izvješće – Proračun za 2019. godinu

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Izvješće – Odluka o komunalnoj naknadi