Financiranje javnih potreba općine Suhopolje

“Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 40. Statuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik”, broj 2/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (NN 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), načelnik Općine Suhopolje, donio je dana 17. travnja 2015. godine Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje.
Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje objavljen je u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 5a/15 dana 30. travnja 2015. godine.”

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Suhopolje donio je načelnik Općine Suhopolje dana 28. travnja 2016. godine, a objavljene su u “Službenom glasniku” Općine Suhopolje broj 3/16.”

Godišnji plan natječaja Općine Suhopolje za 2016. godinu

Natječaji za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u 2016. godini

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa voditelja programa ili projeta

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Općina Suhopolje):

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine SUhopolje u području sporta za 2018. godinu